top of page

6

 

La bléza j’è chi to pas da mudèla

ch’i sfràƞźa cmè n’ónda i to cavì al vént

alźiéra cmè na nuvla quand at vèd

col tiràǵ dal to surìś gnìrm iƞcóntra

 

e t’am móv a la śvélta i stus d’la vója

ch’la n’am mòla mai d’èsr aƞcóra l’ónda

ch’l’am pòrta e la và e la vién déntr’ad ti

quand a t’iƞsùnî méntr a féƞ l’amór.

8

 

La bléza l’è quand a liźén da nóv

ill nùal iƞ ziél ch’ill s’fà pó ill s’a zuà  

la maƞ ztéśa ch’la s’a ztità e salvà

ó chill paròll ch’a tgnusèvaƞ csì béƞ

 

fórsi quéli spanì s’i nòstar lìbar

lèti tant volt sóta na luna tónda

séƞz’andàr a lèt e mi s’al curiòl

dal to pèt a santìr nàsar l’amór.

Cop.png

13

 

La bléza l’è cal surìś d’ogni dì

quél ch’at purtàvi cmè n’dólz all putìƞn

d’l’orfanotrofî a la dméƞga matina

quél che t’am regalàv sóta ill dó tór

 

al surìś al gh’à na cóa cmè la cméta

na luś ch’la s’à tgnù insiém tuti int al scur

ad chisti miś ch’j’à tacà séƞza paś... 

l’é cla luś ch’a zarchéƞ pr’arvìvr iƞcuó.

21

                       leggendo Franco Pantaleoni 

 

Aƞch da ƞ’rubìƞ vèć iƞstiƞchì pin d’rugh

squaśi tajà a mità da na saéta

ogni àn s’uƞ ram a spanìs uƞ paƞcùch;

 

n’ava butinatrìz l’agh bàla intóran

pó la tìra su al nètar pr’al so cuì

la pàr uƞ poèta ch’al cànta la vita.

bottom of page